Quốc Dân Khế Ước

 

 

Quốc Dân Khế Ước là diễn đàn của nhưỡng người Việt Nam yêu nước ở hải ngoại cũng như ở quốc nội. Xin quư vị hăy vào từng mục và góp ư với chúng tôi để chương tŕnh được hoàn hảo và phong phú hơn. Mọi góp ư (trong ôn ḥa và tôn kính) xin gửi về Vĩnh Liêm qua email sau dây. Cám ơn.

 

»  Quốc Dân Khế Ước Dẫn Giải

»  Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam

»  Uỷ Ban Giám Định Tài Sản Quốc Gia

»  Các Điểm Quan Yếu Cần Phải Thực Thi

»  Quốc Hội Lập Hiến

»  Thành Phần Nhân Sự và Tổ Chức

»  Tiêu Chuẩn Chọn Lựa

»  Ban Tham Mưu Đặc Trách Liên Lạc

»  Cựu và Tân Nội Các

»  Tuyên Ngôn

»  Tâm Thư

»  Góp Ư

 

 

   Contact: Vinh Liem

                    1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                    E-mail: vinhliem9@hotmail.com

[Home