Quốc Dn Khế Ước

 

 

Hội ồng Quốc Dn Việt Nam

Tổ Chức V Nhn Sự

 

Hoi-ong Quoc-Dan Viet-Nam viet tat la HQDVN, goi tat la Hoi-ong Quoc-Dan.
Hoi-ong Quoc-Dan do Quoc-Dan Khe-c thanh lap, co tnh cach biet lap nhng hoat ong song song vi Quoc-Dan Khe-c.
Hoi-ong Quoc-Dan lap ra Uy-Ban Giam-nh Tai-San Quoc-Gia.
Cac thanh vien trong Hoi-ong Quoc-Dan goi la Hoi-ong.
Trong thi ky s khi, cac Hoi-ong thuoc Hoi-ong Quoc-Dan do Uy-Ban ieu-Hp Quoc-Dan Khe-c tuyen chon va mi cac Nhan-s yeu nc hai ngoai va trong nc tham gia.
Tong so Hoi-ong trong Hoi-ong Quoc-Dan, toi thieu 201 ngi va toi a khong qua 401 ngi (con so chnh thc se ai-Hoi Hoi-ong an nh).
Ngi Viet yeu nc hai ngoai va trong nc co qua trnh hoat ong va tren 25 tuoi co the tham gia Hoi-ong Quoc-Dan.
Nhiem ky cua Hoi-ong Quoc-Dan la 4 nam (so nam chnh thc se do ai-Hoi Hoi-ong quyet nh).
ng au Hoi-ong la Chu Tch Hoi ong, nhiem ky la 3 nam (so nam chnh thc se do ai-Hoi Hoi-ong quyet nh).
Hoi-ong Quoc-Dan giup tuyen chon va cung cap nhan s cho Quoc-Dan Khe-c va e c cac Giam-nh-Vien cho Uy-Ban Giam-nh Tai-San Quoc-Gia.
Tai moi quoc gia co ngi Viet c ngu se co Van-Phong ai dien Hoi-ong Quoc-Dan.
Tai moi Chau co Van-Phong Chau X/Hoi-ong Quoc-Dan. Tai Viet Nam co ba (3) Van Phong Quoc Noi X/Hoi ong Quoc Dan.
Tru s chnh cua Hoi-ong Quoc-Dan at tai Hoa-Ky, nam canh Van-Phong Thng-Trc Uy- Ban ieu-Hp Quoc-Dan Khe-c.
S o to chc Hoi-ong Quoc-Dan se do ai-Hoi Hoi-ong Quoc Dan an nh.

 

 

   Contact: Vinh Liem

                    1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                    E-mail: vinhliem9@hotmail.com

        [Back]   [Home]