Quốc Dn Khế Ước

 

 

Ban Tham Mưu ặc Trch Lin Lạc

 

1.       AC TRACH LIEN-LAC (TLL) PHU THU-TNG: ang mi

2.       TLL QUOC-HOI: ang mi

3.       TLL BO CANH-NONG & PHAT TRIEN (Ten mi: CANH NONG & LAM SAN): ang mi

4.       TLL BO KIEN THIET (Ten mi: KIEN THIET & PHAT TRIEN): ang mi

5.       TLL BO VAN HOA & THONG TIN (Ten mi: VAN HOA & GIAO DUC): ang mi

6.       TLL BO TAI CHANH: ang mi

7.       TLL BO NGOAI GIAO: ang mi

8.       TLL BO KY-NGHE: ang mi

9.       TLL BO NOI VU: ang mi

10.   TLL BO T-PHAP: ang mi

11.   TLL BO LAO ONG: ang mi

12.   TLL BO HAI SAN (Ten mi: HAI SAN & NG-NGHIEP): ang mi

13.   TLL BO QUOC PHONG: ang mi

14.   TLL BO KE HOACH & AU T (Ten mi: KINH TE): ang mi

15.   TLL BO Y-TE: ang mi

16.   TLL BO KHOA HOC, KY THUAT & MOI SINH (Ten mi: KHOA HOC &KY THUAT): ang mi

17.   TLL BO THNG-MAI: ang mi

18.   TLL BO GIAO THONG & VIEN THONG (Ten mi: GIAO THONG): ang mi

19.   TLL VP THONG OC NGAN HANG: ang mi

20.   BO XA HOI: ang mi

21.   BO CU CHIEN BINH: ang mi

 

CHU THCH:

 

        Cac chuyen vien ac trach lien lac (CVTLL) cac c quan hu trach (Van Phong Phu Thu Tng, Thong oc Ngan Hang, Quoc Hoi va cac Bo) co nhiem vu thanh lap Ban Tham Mu va nhan s cua mnh, vi s chap thuan cua Tan Thu Tng.

        Moi chi ph hay ph ton trong viec to chc c phan va tiep nhan ban giao (phng tien di chuyen, lien lac, tam tru, phong oc, van phong pham, v.v...) eu t tuc lay.

        Cac CVTLL va nhan s Ban Tham Mu khong c hng lng bong trong vong 6 thang au ke t ngay N.

        Viec xuc tien thanh lap Ban Tham Mu va bo sung nhan s cho cac Bo va Van Phong Thong oc Ngan Hang Quoc Gia phai hoan tat trong vong 15 ngay ke t ngay N; e trnh len Tan Thu Tng vao ngay N+1.

        Bo phan TLL Phu Thu Tng co nhiem vu thiet lap s o to chc va nhan s trong vong 15 ngay ke t ngay N; e trnh len Tan Thu Tng vao ngay N+1.

        Bo phan TLL Quoc Hoi co nhiem vu thanh lap ngay Quoc Hoi Lap Hien trong thi gian han nh toi a la 30 ngay ke t ngay N.

        Cac CVTLL cac Bo co nhiem vu soan thao va thiet lap chng trnh hanh ong hu hieu cho c quan cua mnh trong thi han 20 ngay ke t ngay N; e trnh len Tan Thu Tng vao ngay N+1.

        ac biet hai Bo mi la XA HOI va CU CHIEN BINH, cac chuyen vien hu trach co nhiem vu soan thao va thiet lap chng trnh hanh ong hu hieu cho c quan cua mnh trong thi han 20 ngay ke t ngay N; e trnh len Tan Thu Tng vao ngay N+1.

 

 

   Contact: Vinh Liem

                    1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                    E-mail: vinhliem9@hotmail.com

       [Back]   [Home]