Quốc Dn Khế Ước

 

 

Tiu Chuẩn Chọn Lựa Thnh Phần Nhn Sự

Tham Gia Quốc Dn Khế Ước

 

TR-THC THAM-GIA HOI-ONG NOI-CAC

            Tieu-Chuan:

        Lap trng Quoc-gia

        Co long yeu nc

        Khong tham gia bat c to chc chnh tr nao tai hai ngoai

        Cang tre cang tot

        Tot nghiep ai hoc

        Hang say lam viec

        Co tinh than bat vu li

        Co tinh than cau tien

        Dan than

        Dam hy sinh cho Ngay N

 

NHAN-S THAM-GIA HOI-ONG QUOC-DAN

            Tieu-Chuan:

        Lap trng Quoc-gia

        Co long yeu nc

        Khong tham gia bat c to chc chnh tr nao tai hai ngoai

        Hang say lam viec

        Co tinh than bat vu li

        Dan than

        Co qua trnh tranh au chong Cong San cang tot

 

   Contact: Vinh Liem

                    1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                    E-mail: vinhliem9@hotmail.com

       [Back]   [Home]