Quốc Dn Khế Ước

 

 

Uỷ Ban Gim ịnh Ti Sản Quốc Gia

 

        Uy-Ban Giam-nh Tai-San Quoc-Gia goi tat la Uy-Ban Giam-nh hay viet tat la UBG.

        Van phong Uy-Ban Giam-nh at tai hai ngoai va quoc noi.

        Uy-Ban Giam-nh do Hoi-ong Quoc-Dan Viet-Nam thanh lap va e c cac Giam-nh-Vien.

        Tong so Giam-nh-Vien, toi thieu 51 ngi va toi a khong qua 301 ngi.

        Nhiem ky cua Giam-nh-Vien la 3 nam.

        ng au Uy-Ban la Chu-Tch Uy-Ban, nhiem ky la 2 nam.

        Chu-Tch Uy-Ban do cac Giam-nh-Vien bau len vi 2/3 tong so phieu.

        Uy-Ban Giam-nh co t cach oc lap va biet lap.

        Uy-Ban Giam-nh co trach nhiem kiem ke tai san quoc gia a va ang b cac can bo ng quyen ng lam s hu chu.

        Uy-Ban Giam-nh co nhiem vu thu hoi chu quyen tat ca moi tai san quoc gia a b chnh quyen ng thi ban cho ngoai quoc; ch cho phep cac tan chu nhan hoat ong trong mot thi han co nh.

        Uy-Ban Giam-nh giup Tan Chnh-Phu va Tan Noi-Cac trong van e kiem tra tai san cac ca nhan tham gia Tan Chanh Phu (t cap Quan-Trng va Trng-Ty tr len) e ngan nga cac ca nhan li dung a v vao viec hoi mai quyen the, an cap cua cong va tham nhung.

        Uy-Ban Giam-nh bao cao trc tiep len Toi-Cao Phap-Vien, ong thi thong bao cho Quoc-Hoi e theo doi noi vu.

        e gi t cach biet lap vi chnh quyen, Uy-Ban Giam-nh t tuc ngan khoan hoat ong.

        Moi phng tien di chuyen cua Chu-Tch Uy-Ban do Uy-Ban ai tho.

        Chu-Tch Uy-Ban se c mi ra ieu tran trc Quoc-Hoi khi can.

        Chu-Tch Uy-Ban co quyen tham d cac phien hop quan trong cua Noi-Cac, neu can.

        Chu-Tch Uy-Ban con la Tham-Van ac biet cho Thu-Tng, ac trach Tai-San Quoc-Gia.

 

   Contact: Vinh Liem

                    1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                    E-mail: vinhliem9@hotmail.com

        [Back]   [Home]