Quốc Dn Khế Ước

 

 

Thnh Phần Nhn Sự v Tổ Chức

iều Kiện v Tiu Chuẩn

 

THANH PHAN NHAN S

& TO CHC

IEU KIEN & TIEU CHUAN

Trach Nhiem

Phu Thu Tng

(The Prime Minister Palace)

Thong thao cach to chc cung sinh hoat cua Phu Thu Tng. Co kha nang giao te, hanh chanh, to chc va ieu hanh nhan s. Thong thao t nhat mot ngoai ng. Tot nghiep ai hoc, nganh Hanh chanh.

Trach nhiem

Quoc Hoi

(Congress)

Thong thao cach to chc cung sinh hoat cua Quoc Hoi. Co kha nang giao te, to chc, va ieu hanh nhan s. Co kinh nghiem ve Luat phap. Thong thao t nhat mot ngoai ng. Tot nghiep ai hoc, nganh Luat.

Trach Nhiem

Canh Nong & Lam San

(Agriculture & Forest Products)

Thong thao cach to chc cung sinh hoat cua nganh Canh Nong va Lam San. Co kha nang giao te, to chc va ieu hanh nhan s. Tot nghiep ai hoc, nganh Canh nong.

Trach Nhiem

Cu Chien Binh

(War Veterans)

Thong thao cach to chc cung sinh hoat cua Bo Cu Chien Binh. Co kha nang giao te, to chc, va ieu hanh nhan s. Co kinh nghiem ve luat phap. Co kinh nghiem ve Quan oi. Tot nghiep nganh Luat.

Trach Nhiem

Giao Thong

(Transportation)

Thong thao cach to chc cung sinh hoat cua Bo Giao Thong. Co kha nang giao te, to chc va ieu hanh nhan s. Tot nghiep ai hoc nganh Luat

Trach Nhiem

Giao Duc

(Education)

Thong thao cach to chc cung sinh hoat cua Bo Giao Duc. Co kha nang giao te, to chc va ieu hanh nhan s. Tot nghiep ai hoc, nganh Giao duc.

Trach Nhiem

Hai San & Ng Nghiep

(Marine Products &

Fishing Industry)

Thong thao cach to chc cung sinh hoat cua nganh Hai san va Ng nghiep. Co kha nang giao te, to chc va ieu hanh nhan s. Tot nghiep ai hoc.

Trach Nhiem

Khoa Hoc & Ky Thuat

(Science & Technology)

Thong thao cach to chc cung sinh hoat cua nganh Khoa hoc va Ky thuat. Co kha nang giao te, to chc va ieu hanh nhan s. Tot nghiep ai hoc, nganh Khoa hoc.

Trach Nhiem

Kien Thiet & Phat Trien

(Construction & Development)

Thong thao cach to chc cung sinh hoat cua Bo Kien Thiet. Co kha nang giao te, to chc va ieu hanh nhan s. Tot nghiep ai hoc.

Trach Nhiem

Kinh Te

(Economics)

Thong thao cach to chc cung sinh hoat cua Bo Kinh Te. Co kha nang giao te, to chc va ieu hanh nhan s. Tot nghiep ai hoc nganh Kinh te.

Trach Nhiem

Ky Nghe

(Industry)

Thong thao cach to chc cung sinh hoat cua nganh Ky Nghe. Co kha nang giao te, to chc va ieu hanh nhan s. Tot nghiep ai hoc, nganh Khoa hoc.

Trach Nhiem

Lao ong

(Labor)

Thong thao cach to chc cung sinh hoat cua Bo Lao ong. Co kha nang giao te, to chc va ieu hanh nhan s. Tot nghiep ai hoc, nganh Kinh te hoac Luat khoa.

Trach Nhiem

Nang Lng

(Energy)

Thong thao cach to chc cung sinh hoat cua Bo Nang Lng. Co kha nang giao te, to chc va ieu hanh nhan s. Tot nghiep ai hoc, nganh Khoa hoc.

Trach Nhiem

Ngoai Giao

(Foreign Affairs)

Thong thao cach to chc cung sinh hoat cua Bo Ngoai Giao. Co kha nang giao te, to chc va ieu hanh nhan s. Thong thao t nhat 2 ngoai ng Anh va Phap hoac Anh va Tay Ban Nha. Tot nghiep ai hoc, nganh Chnh tr, Bang giao quoc te hoac Luat khoa.

Trach Nhiem

Noi Vu

(Interior)

Thong thao cach to chc cung sinh hoat cua Bo Noi Vu. Co kha nang giao te, to chc va ieu hanh nhan s. Tot nghiep ai hoc.

Trach Nhiem

Quoc Phong

(Defense)

Thong thao cach to chc cung sinh hoat cua Bo Quoc Phong. Co kha nang giao te, to chc va ieu hanh nhan s. Tot nghiep ai hoc. Co kinh nghiem ve quan oi.

Trach Nhiem

Tai Chanh

(Finance)

Thong thao cach to chc cung sinh hoat cua Bo Tai Chanh. Co kha nang giao te, to chc va ieu hanh nhan s. Tot nghiep ai hoc, nganh Kinh Te.

Trach Nhiem

Thong Tin

(Information)

Thong thao cach to chc cung sinh hoat cua nganh thong tin tuyen truyen. Co kha nang giao te, to chc va ieu hanh nhan s. Tot nghiep ai hoc, nganh Bao ch.

Trach Nhiem

Thng Mai

(Trade)

Thong thao cach to chc cung sinh hoat cua nganh Thng mai. Co kha nang giao te, to chc va ieu hanh nhan s. Tot nghiep ai hoc, nganh Kinh te.

Trach Nhiem

T Phap

(Justice)

Thong thao cach to chc cung sinh hoat cua Bo T Phap. Co kha nang giao te, to chc va ieu hanh nhan s. Tot nghiep ai hoc, nganh Luat khoa.

Trach Nhiem

Van Hoa

(Culture)

Thong thao cach to chc cung sinh hoat cua Bo Van Hoa. Co kha nang giao te, to chc va ieu hanh nhan s. Tot nghiep ai hoc, nganh Van chng hoac Bao ch.

Trach Nhiem

Xa Hoi

(Social Affairs)

Thong thao cach to chc cung sinh hoat cua Bo Xa Hoi. Co kha nang giao te, to chc va ieu hanh nhan s. Tot nghiep ai hoc, nganh Tam ly hoc hoac Xa hoi hoc.

Trach Nhiem

Y Te

(Public Health)

Thong thao cach to chc cung sinh hoat cua Bo Y Te. Co kha nang giao te, to chc va ieu hanh nhan s. Tot nghiep ai hoc, nganh Y khoa.

Trach Nhiem

Thong oc Ngan Hang Quoc Gia

(Central Bank Governor)

Thong thao cach to chc cung sinh hoat cua Ngan Hang. Co kha nang giao te, to chc va ieu hanh nhan s. Tot nghiep ai hoc, nganh Kinh Te hoac Tai Chanh Thng Mai.

 

 

   Contact: Vinh Liem

                    1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                    E-mail: vinhliem9@hotmail.com

       [Back]   [Home]