Quốc Dn Khế Ước

 

 

Cc iểm Quan Yếu Cần Phải Thực Thi v Cải Tổ Ngay

 

        Giai tan tc khac Quoc Hoi ng thi e thanh lap ngay Quoc Hoi Lap Hien trong vong 30 ngay ke t ngay N.

        Nhiem ky cua Quoc Hoi Lap HIen la mot nam ke t ngay N.

        Quoc Hoi Lap Hien co nhiem vu:

-         to chc Trng Cau Dan Y

-         soan thao ban Tan Hien Phap

-         chon la Quoc Hieu, Quoc Ky va Quoc Ca

-         to chc bau c Quoc Hoi Lap Phap

          Dep bo het moi bang khau hieu tren toan quoc. Dung tien ban c cac bang khau hieu

            vao viec tu bo benh vien va trng hoc.

          Xet lai cac luat le hien hanh do cac Thu Tng cua Chanh Phu cu ban hanh trc ay,

            nham muc ch: gian d, trong sang, va hu hieu.

          Bai tr nan hoi mai quyen the, an cap cua cong, va tham nhung.

          Bai tr nan mai dam va ma tuy.

          Tu chnh cac benh vien va trng hoc.

          Thiet lap them cac benh vien va trng hoc theo nhu cau a phng.

          Chnh on va thi hanh tc khac luat lu thong thanh pho.

          Bao ve toi a Lam san.

          Cai cach hai nganh Nong nghiep va Ng nghiep.

          Cai cach 2 bo phan chu lc xuat cang Lua gao va Lam san.

          Chnh on va giai quyet van e ve sinh thanh th (rac ren, cau cong, he thong thoat

            nc...).

          Chnh on va thiet lap tieu chuan cho viec xay cat nha ca thanh th.

          Tu chnh ng sa va cau cong.

          Chnh trang va thiet lap tieu chuan cho cac ch bua.

          Canh tan Quan oi cho phu hp vi tnh hnh mi.

          Cai to nen Giao Duc Quoc Gia cho phu hp vi thi ai tan tien.

          Cai to nen Kinh Te e nang cao i song ngi dan va ay manh phat trien kinh te quoc

            gia hau theo kp cac quoc gia ban A Chau.

 

CHU THCH:

-     Bo Quoc Phong khong thay oi, ke ca chc Bo Trng; tuy nhien danh xng co the thay oi cho phu hp vi Quoc Hieu.

-     Tong Tham Mu Trng Quan oi khong thay oi; tuy nhien danh xng va quan ham co the thay oi cho phu hp vi Quoc Hieu.

 

   Contact: Vinh Liem

                    1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                    E-mail: vinhliem9@hotmail.com

       [Back]   [Home]