Tc Phẩm Xuất Bản Tại Hải Ngoại

 

 

Tị Nạn Trường Ca, thơ, tập I, 1980

Bi Ca Người Vượt Biển, truyện thơ, 1980

Tị Nạn Trường Ca, thơ, tập II, 1982

G Tị Nạn, tập truyện, 1986

 

 

   Contact: Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@aol.com; vinhliem9@hotmail.com

                                                             [Back]   [Home]