u Bút

 

Nguyễn Công Minh

 "Tôi đang nghĩ rằng, trước nhất, là người tỵ nạn tôi phải có trong tay cuốn TỊ NẠN TRƯỜNG CA. Tôi cũng c̣n phải nói thêm rằng, với tác phẩm không phải là đầu tay này, Vĩnh Liêm, nạn nhân trực tiếp của thảm họa tỵ nạn, ngoài ra c̣n là một thi hữu, chiến hữu của chúng ta, là một thi sĩ có được cái khả năng diễn đạt và tŕnh bày 'những giọt nước mắt tỵ nạn' thành thơ qua trái tim bén buốt đau thương và ngập ứa t́nh cảm của anh."

"Tôi thật sự tin tưởng ở lần ra quân không phải là lần đầu của Vĩnh Liêm, đợt này. Và 'Tỵ Nạn Trường Ca' đang mang cái ư nghĩa đó, cái ư nghĩa một mặt trời lên cho sự nghiệp cầm bút của Vĩnh Liêm."  

® Nguyễn Công Minh

 

   Contact: Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@aol.com; vinhliem9@hotmail.com

[Back]      [Home]