u Bt

 

 

Tnh Thi Hữu

 

ất  khch lưu đầy vọng cố hương

Hữu duyn thin l bước chung đường

Gieo thơ tranh đấu như ging bo

Tung bt quật cường tợ sấm vương

Ngưỡng mộ thi huynh yu tổ quốc

Phục ti thi tỉ ght v lương

Tnh thm thi hữu cng thm sắc

Hẹn gặp qu mnh hết nhiễu nhương  .

 

                 Lm Hoi Vũ     

                         ( ại Lợi)

 

 

   Contact: Vinh Liem

                     1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                     E-mail: vinhliem9@hotmail.com

                                                             [Back]     [Home]