u Bt

 

 

Huynh trưởng

 

Thn tặng Anh Vĩnh Lim.

 

 

                                                                Huynh trưởng nay thi lại xuống trần.

                                                                Thong dong mi cũng chn đường vn.

                                                                Vĩnh Lim nghe tiếng Tin e mặt.

                                                                ức Phố vang danh Phật ngại chn.

                                                                Thi ph hai vai vần bốn thng.

                                                                Văn chương một bụng chữ hai sn.

                                                                V ưu v ng huynh từng đạt.

                                                                Cứu độ huynh mong vớt ch đần.

 

Hướng Thiện Thu 2002

 

   Contact: Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@aol.com; vinhliem9@hotmail.com

                                                             [Back]       [Home]