Giới Thiệu Tác Phẩm

 

 

Vịnh Bắc Việt--Địa-Lư & Chủ-Quyền Hải-Phận

Biên khảo của Vũ Hữu San

Tổng-Hội Hải-Quân & Hàng-Hải VNCH xuất bản

 

Vĩnh Liêm xin hân hạnh giới thiệu cuốn biên-khảo "Vịnh Bắc-Việt--Địa-Lư & Chủ-Quyền Hải-Phận" của học-giả Vũ Hữu San do Tổng-Hội Hải-Quân & Hàng-Hải VNCH tái bản tháng 3 năm 2004 tại Hoa Kỳ. Cuốn biên-khảo gồm 12 chương và 6 phụ-bản:

Chương 1.   Vịnh Bắc-Việt, Một Danh-Từ Nhiều Huyền-Thoại

Chương 2.   Địa-Lư Thiên-Nhiên: Biển, Đảo và Duyên-Hải Bắc-Việt

Chương 3.   Địa-Lư Nhân-Văn: Văn-minh và Sinh-hoạt các Tỉnh Duyên-hải

Chương 4.   Vịnh Bắc-Việt, Nơi Khai-nguyên Hàng-Hải

Chương 5.   Địa-lư Sinh-Học

Chương 6.   Tài-Nguyên

Chương 7.   Bảo-tồn Môi-trường Thiên-nhiên

Chương 8.   Vịnh Bắc-Việt, Biển Lịch-sử

Chương 9.   Hải-giới Đông Bắc Nước ta

Chương 10. Hải-phận Vịnh Bắc-Việt

Chương 11. Bản-đồ phân chia Vịnh Bắc-Việt

Chương 12. Con Đường Đông-tiến của Dân-tộc

"Đây là một công-tŕnh nghiên-cứu hết sức công-phu với nhiều khám-phá mới. Ông Vũ Hữu San đă cho độc-giả thấy rằng Ông có nhiều kiến-thức uyên-thâm, thông-hiểu về hải-dương-học, địa-chất-học, sinh-vật-học, thảo-mộc-học, văn-minh-học, nối kết các dữ-kiện hiện có để chứng-minh Vịnh Bắc-Việt thực sự là nơi khai-nguyên của dân-tộc. Với quan-niệm mới mẻ, tác-giả đưa người đọc đi về t́m hiểu nguồn-gốc dân-tộc, từ những ngày theo Mẹ lên Núi (Tây-tiến), theo Cha xuống Biển (Đông-tiến), rồi hợp-đoàn trong nỗ-lực Nam-Tiến. Ngụ ư rằng công-tŕnh Đông-Tiến vẫn c̣n đang tiếp-tục, Ông kêu gọi mọi người Việt-Nam theo bước tiền-nhân, khai-thác và bảo-vệ Biển Đông, trong đó có vùng tối trọng-yếu là Vịnh Bắc-Việt." (Tiến Sĩ Nguyễn Văn Canh)

Sách dày trên 450 trang, b́a trên giấy láng. Giá bán: $20 Mỹ kim. 

Địa chỉ liên lạc:

Mr. Vũ Hữu San

366 Camino De Estrella # 231

San Clemente, CA 92672

Email: vuhuusan@yahoo.com

Web page: http://vuhuusan.com

 

   Contact: Vinh Liem

                    1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                    E-mail: vinhliem9@hotmail.com

                                                                    [Home]