HỘI VĂN-NGHỆ-SĨ VIỆT-NAM TỰ-DO

BAN CHAP HANH TRUNG NG

NHIEM KY III (1993-1996)

 

    Ban Co Van

    Nha van Toan Phong Nguyễn Xun Vinh (My Quoc)

    Nha van Vu Ky (B Quoc)

     GS Tran Quang e (Phap Quoc)

     Hoc gia Thai Van Kiem (Phap Quoc)

     Nha Van Chu Tan (My Quoc)

     Hoc gia ao Hu Dng (My Quoc)

     Hoc gia Cao The Dung (My Quoc)

 

    Ban Chap Hanh Trung ng

    Chu Tch: Nha th Vnh Liem

    Pho C.T. Noi Vu: Nha van Nguyen Nh Hoang

    Pho C.T. Ngoai Vu: Nha van Nguyen Van Ba

    Pho Chu Tch ai Dien Vung:

    - Au Chau: N van s Huynh Dung

    - My Chau: Nha van Nguyen Thieu Nhan

    - A/Uc Chau: Nha van Pham Quang Ngoc

    Tong Th Ky: Nha th Tran Quoc Bao

    Thu Quy: N Hoa s Thanh Nhan

 

    Cac Uy Vien

    Van: Nha van Minh Vien

    Th: Nha th Chu Toan Chung

    Nhiep Anh: Nhiep anh gia Nguyen Ngoc Hanh

    Hoi Hoa: Hoa s Vu Hoi

    Kch: Kch s Quoc Vu

    ien Anh: Nhiep anh gia Pham Ba Vinh

    Thong Tin: Nha bao Nguyen Anh Tung

    Bao Ch: Nha bao Ngo nh Hoa

    Tai Chanh: Nghe s Quang Minh

    To Chc: Nha van ang Thien Sn, Nha bao Nguyen Hoang

    Phat Trien: Nha van Vu The Cng

    An Loat/Xuat Ban: Nha van Tran Minh Xuan

 

    Cac Chau Hoi va Mien Hoi

    Chu Tch Chau Hoi Uc: Nha van Pham Quang Ngoc

    Chu Tch Mien Hoi Tay Bac Hoa Ky: Nha van Nguyen Thieu Nhan

    Chu Tch Mien Hoi Tay Nam Hoa Ky: Nha van Le Hu Cng

    Chu Tch Mien Hoi Trung Bac Hoa Ky: Nha van Viet Dng

    Chu Tch Mien Hoi Trung Nam Hoa Ky: Nha th Nguyen The Giac

    ChuTch Mien Hoi ong Bac Hoa Ky: Nha th Tran Quoc Bao

    Chu Tch Mien Hoi ong Nam Hoa Ky: Nha van Le Nhat Thang

    Chu Tch Mien Hoi ong Gia Na ai: Nha bao Cao Van Hung

    Chu Tch Mien Hoi Tay Gia Na ai: Nha th Le Khac Anh Hao

    Chu Tch Mien Hoi Phap Quoc: Nha van The Huy

    Chu Tch Mien Hoi B Quoc: Nha van o Van Luat

    Chu Tch Mien Hoi c Quoc: Nha th Huyen Thanh L  

Li Tuyen The cua Chu Tch BCHT

      Trc Quoc ky tng trng cho tinh than Quoc Gia, trc s tn nhiem va hien dien cua toan the van nghe s, Chu Tch Vnh Liem a at tay len Quoc Ky long trong tuyen the:

    1. Tuyet oi trung thanh va chap hanh ung ng loi, chu trng cua Hoi a e ra.

    2. Quyet tam the hien tnh oan ket gia cac anh ch em van nghe s e duy tr va phat huy tinh than van hoa Dan Toc Viet.

    3. Quyet tam tranh au cho mot nc Viet .

 

 

      [Back]      [Home]