Make your own free website on Tripod.com

Thi Phẩm Đă Xuất Bản

 

Bi Ca Người Vượt Biển

(truyện thơ, 1980)

 

Mục Lục

Đôi Lời

Bi Ca Người Vượt Biển

(Lament of the Boat People)

Tuổi Em

(Your Youth, Little Sister)

Ko Kra: Điểm Cuối Của Thuyền Nhân

(Ko Kra) 

Thư Về Hoang Đảo Ko Kra

Hành Động

Plea for Indochinese who were left behind

A Letter from the heart to an American friend

 

 

Tập thơ này dành biếu không cho các thuyền nhân đă, đang và sẽ đến bến bờ Tự Do. Tác giả xuất bản tại Hoa Thịnh Đốn, mùa Vu Lan 1980. Đă tuyệt bản. Dự định tái bản, thêm phần Anh ngữ do Tiến sĩ R.S. Carlson chuyển dịch, nhan đề Lament of the Boat People.

 

   Contact: Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@aol.com; vinhliem9@hotmail.com

 

                                                              [Home]  [Next]