HỘI VĂN-NGHỆ-SĨ VIỆT-NAM TỰ-DO 

 

BAN IEU LE   

CHNG M AU  

    Chung toi, nhng ngi lam van hoc nghe thuat, nhan nh rang:

      Viet Nam la mot nc Van Hien. Dan toc Viet Nam la mot dan toc hoa ai, yeu chuong t do va cong ly. To tien chung ta t bao i von lay NHAN NGHA lam goc trong moi viec tiep nhan x the, lay Van Hien lam c s lap quoc va kien quoc.

      Nguyen Trai, v anh hung dan toc, cach ay hn 600 nam cung a tng khang nh lap trng:

EM AI NGHA E THANG HUNG TAN

   LAY CH NHAN MA THAY CNG BAO

      Nhng tiec thay, t ngay giac Cong San cp chnh quyen, chung a no lc triet huy nen Van Hoa cua noi giong ta e thay the bang chu ngha Mac-xt ngoai lai, phi-nhan-ban; ong thi ap at len dan toc ta s cai tr bang cng quyen, cc ky hung tan, xao tra. Trong nhng nam qua, hang trieu ngi a phai bo nc ra i. Cuoc di tan v ai nay a the hien long cam thu Cong San va y ch quyet liet i tm t do cua ngi Viet Nam; ong thi hnh thanh mot cong ong Viet Nam hai ngoai vi tinh than chong Cong cao o va quyet tam gianh lai que hng.

      Hien nay, chung ta ang ng trc hai nguy c:

      * Tai quoc noi, Viet Cong ang no lc huy diet moi gia tr tinh than va ao c co truyen cua dan toc. Chung bop meo va xuyen tac lch s, dung van hoa van nghe nh nhng cong cu phuc vu guong may oc tai ang tr, an ap va ay oa con ngi, a toan dan en tnh trang oi kho, ieu linh,  ay dan toc en ho tham diet vong.

      * Tai quoc ngoai, Viet Cong ang am mu tap kch Van hoa va Chnh tr nham gay chia re, hiem khch va manh tam pha nat cong ong.

      Trc hai nguy c noi tren, chung toi nhng ngi lam van hoc nghe thuat gap nhau trong y ch khang Cong, va trong ly tng au tranh cho t do, cong bnh va nhan ai, nhan thay co bon phan va trach nhiem ket hp vi nhau trong mot to chc lay ten la HOI VAN NGHE S VIET NAM T DO e thap sang ngon la thieng van hoa, gop phan thiet thc vao s nghiep GIAI PHONG QUE HNG chung cua toan dan.  

CHNG I

DANH XNG, TON CH VA HOAT ONG  

1. DANH XNG:

    1.1.  Nay thanh lap mot hoi lay ten la: HOI VAN NGHE S VIET NAM T DO, viet tat la HVNSVNTD, tieng Anh la Association of Free Vietnamese Writers and Artists.

    1.2.  Tru s tam thi cua Hoi at tai thanh pho ni v Chu Tch c tru cho en khi tao dng c tru s chnh thc.

2. TON CH:  

2.1.  Ton Ch cua Hoi:

       a.  Dt khoat khong chap nhan chu ngha Cong San va van hoa no dch di bat c hnh thc nao.

            b.  Bao ve va phat huy nen van hoa van nghe dan toc, nhan ban, t do, khai phong va hng thng.

3. HOAT ONG:

    3.1.  Pham vi hoat ong cua Hoi khong gii han.

    3.2.  Cac hoat ong thng xuyen cua Hoi: 

            a.  To chc cac em th nhac lanh manh tai nhng ni co ngi Viet c ngu nham thuc ay tinh than au tranh giai phong que hng va dan toc.

            b.  To chc cac buoi hoi thao va thuyet trnh ve cac e tai van hoa, xa hoi co lien quan en lch s at nc va cong ong e lam tieu moc hng dan gii tre.

            c.  Ho tr va pho bien rong rai cac tac pham au tranh va xay dng e thay the nen van hoa no dch cua Cong San.

            d.  To chc hoac bao tr cac buoi trien lam hoi hoa, nhiep anh, ieu khac...

            e.  Gay y thc va vun boi the he tre biet tm ve nguon coi to tien hau tham nhuan nen van hoa cao quy cua Viet toc.

           f.  Tm toi, khuyen khch va tao ieu kien phat trien cac tai nang van nghe; ong thi thuc ay va m rong phong trao sang tac van hoc, nghe thuat trong gii tre.  

CHNG II

HOI VIEN  

2.1. Tat ca cac van nghe s Viet Nam se tr thanh Hoi vien cua Hoi khi:

       - Co n xin gia nhap.

       - Co hai hoi vien chnh thc gii thieu.

       - c s chap nhan chung quyet cua Hoi.  

CHNG III

BAN CHAP HANH  

3.1.  Hoi Van Nghe S Viet Nam T Do c ieu hp bi mot Ban Chap Hanh gom:

        a. Chu Tch

        b. Pho Chu Tch Noi Vu

        c. Pho Chu Tch Ngoai Vu (va mot so Chu Tch Mien)

        d. Tong Th Ky

        e. Thu Quy

3.2.  Mot so Uy Ban:

        - Uy ban Bien khao Chnh Tr

        - Uy ban Bien khao Van Hoa

        - Uy ban Th

        - Uy ban Van

        - Uy ban Nhac

     - Uy ban Hoi hoa

        - Uy ban Kch

        - Uy ban Nhiep anh

        - Uy ban Thong tin va Bao ch

          Trong trng hp ac biet, e giai quyet nhng viec bat thng, moi quyet nh se do ChuTch, Tong Th Ky vi mot hoac nhieu ai dien cua uy ban lien he. Sau o bao cao lai cho Ban Chap Hanh.  

CHNG IV

NHIEM VU VA NHIEM KY CUA BAN CHAP HANH  

4.1.  The thc bau c: Ban Chap Hanh do ai Hoi bau ra theo the thc lien danh (1), trc tiep va kn.

4.2.  Nhiem vu cua Chu Tch Ban Chap Hanh:

        4.2.1. Phoi hp toan the Ban Chap Hanh e at nhng muc tieu do Hoi e ra.

        4.2.2. Duyet xet cac van kien ieu hanh.

        4.2.3. Chu toa cac phien hop cua Ban Chap Hanh.

        4.2.4. Thay mat Ban Chap Hanh e bao cao len ai Hoi ve thanh tch hoat ong cua Hoi trong cac phien hop thng nien va bat thng.

4.3.  Nhiem vu cua Pho Chu Tch Noi Vu:

        4.3.1. Phu ta Chu Tch trong viec ieu hanh noi bo.

        4.3.2. Thay the Chu Tch trong luc Chu Tch vang mat.

4.4.  Nhiem vu cua Pho Chu Tch Ngoai Vu:

        4.4.1. Phu ta Chu Tch trong cong tac oi ngoai.

        4.4.2. Soan thao cac ke hoach oi ngoai.

4.5.  Nhiem vu cua Tong Th Ky:

        4.5.1. Ghi bien ban cac phien hop cua Ban Chap Hanh.

        4.5.2. Lu gi ho s ca nhan cua Hoi vien.

        4.5.3. ieu hanh cong viec hanh chanh cua Hoi.

        4.5.4. Lap bao cao nh ky ve cac sinh hoat cua Hoi.

4.6.  Nhiem vu cua Thu Quy:

        4.6.1. Quan thu va bao ve cac tai san cua Hoi.

        4.6.2. Gi so sach ke toan theo luat le hien hanh.

        4.6.3. Chng minh va lap bang ke toan: thu, chi.

        4.6.4. Thau tien nien liem va ky bien nhan (2).

        4.6.5. Bao cao tnh hnh tai chanh tam ca nguyet len Chu Tch va Ban Chap Hanh.

4.7.  Nhiem ky cua Ban Chap Hanh:

        4.7.1. Nhiem ky cua Ban Chap Hanh la 3 nam (3)

Chu Thch:

    1. ai Hoi ky III tu chnh the thc bau theo lien danh thay v n danh va c ap dung ke t Nhiem Ky IV tr i. Xem Chng VII: THE THC BAU C BCH.

     2. Nien liem trong nhiem ky II la$30.00/1 nam. ai Hoi III quyet nh tang nien liem len $50.00/1 nam ke t 01/7/93.

     3. c ap dung ke t nhiem ky III tr i (Tu Chnh II, ai Hoi ky III, ngay 24-7-1993).  

CHNG V

BAN NGHIEN CU PHAT TRIEN  

5.1.  NHIEM VU: Ban Nghien Cu Phat Trien la c quan tham mu cua Hoi, co ba nhiem vu chnh sau ay:

        5.1.1.  Soan thao sach lc, chien lc va cac ke hoach can thiet cho Hoi.

        5.1.2.  Phu giup Ban Chap Hanh trong viec van ong tai chanh cung nh phat trien Hoi vien.

        5.1.3.  Giup Ban Chap Hanh trong viec HUY ONG SC MANH TAP THE.

5.2.  THANH PHAN NHAN S: Gom:

        - Cac Uy vien Sang lap Hoi.

        - Cac Uy vien trong cac Ban Chap Hanh cac nhiem ky cu.

        - Cac Hoi vien Danh d.

5.3.  VAI TRO VA V TR:

        5.3.1.  Ban Nghien Cu Phat Trien sinh hoat hang ngang vi Ban Chap Hanh, khong biet lap vi nhau va cung khong phu thuoc vao nhau, nhng la vai tro lien lap tng knh. Mot ben (Ban Nghien Cu) nghieng ve LAP PHAP, LAP QUY, mot ben (Ban Chap Hanh) nghieng ve HANH ONG THE HIEN (HANH PHAP). Hai ben se co nhng buoi sinh hoat chung e cung ho tng phat trien Hoi.

        5.3.2. Trng hp co nhng bien co lch s quan trong lien quan en LAP TRNG hay TON CH cua Hoi, Ban Chap Hanh can tham khao vi Ban Nghien Cu Phat Trien trc khi quyet nh. Neu ca hai Ban Chap Hanh va Ban Nghien Cu Phat Trien van cha ong y c vi nhau ve lap trng hay sach lc chung th phai trieu tap AI HOI BAT  THNG e lay quyet nh chung tham.

        5.3.3. Ngoai nhiem vu, vai tro va v tr xac nh ro ret neu tren, Ban Nghien Cu Phat Trien ch lam viec trong pham vi noi bo, khong c quyen ky mot van th hanh chanh hoac giao dch oi ngoai nao e tranh viec dam chan len cong viec hay vai tro cua Ban Chap Hanh.

5.4.  SINH HOAT:

        5.4.1. Hang nam,  Ban Nghien Cu Phat Trien hop t nhat mot lan e soan thao sach lc va ke hoach cho Hoi. Nhng phien hop nay eu phai co bien ban va pho bien ti cac thanh vien trong Uy ban.

        5.4.2. Ban Nghien Cu Phat Trien bau mot ieu Hp Vien e ieu hanh cong tac va trieu tap phien hop thng nien hoac bat thng. Cac thanh vien tham d phien hop thay phien nhau lam th ky phien hop.  

CHNG VI

AI HOI THNG NIEN  

6.1.  Moi nam, Ban Chap Hanh trieu tap ai Hoi Thng Nien e bao cao thanh tch hoat ong trong nam, ong thi hoach nh chnh sach cua Hoi cho nam ti.

6.2.  C ba (03) nam mot lan, 2 thang trc khi man nhiem ky, Ban Chap Hanh trieu tap ai Hoi e bau lai Ban Chap Hanh. Moi quyet nh cua ai Hoi ch co gia tr khi hoi u tuc so 2/3 tong so tham d.  

CHNG VII

THE THC BAU C BAN CHAP HANH  

       The thc bau c Ban Chap Hanh c quy nh nh sau:

7.1.  Bat au t nhiem ky 4, cac Mien Hoi, cac Ban ai Dien cung nh cac hoi vien, muon ng c vao Ban Chap Hanh can thanh lap cac Lien Danh ng C.

7.2.  Nam cuoi cung cua nhiem ky goi la nam BAU C. T thang gieng cua nam nay, Ban Chap Hanh ng nhiem se ra van th nhac nh cac hoi vien chuan b lap lien danh ng c vao Tan Ban Chap Hanh, gi ve van phong Hoi, cham nhat la ngay 26-3 cua nam o (tc nam bau c).

7.3.  Ho s ng c gom:

           - Phieu ng c, ghi ten toi thieu 3 hoi vien (Chu Tch, Tong Th Ky va Thu Quy) hoac toi a 5 ngi (them 2 Pho Chu Tch) la hoi vien cua Hoi tai a phng hoac phoi hp vi cac hoi vien thuoc cac a phng khac, nh kem hnh anh va tieu s cua cac hoi vien trong lien danh.

           - Chng trnh hoat ong cua Lien Danh va huy hieu tranh c cua Lien Danh (neu co).

7.4.  T au thang 4 cua nam bau c, Ban Chap Hanh ng nhiem thong bao ngay to chc AI HOI BAU C (th mi v.v...) cung gii thieu cac lien danh ng c en cac hoi vien e chuan b bau c. Thi gian van ong tranh c tnh t ngay Ban Chap Hanh gii thieu cac lien danh ng c en cac hoi vien cho en ngay KHAI MAC AI HOI BAU C.

7.5.  Co hai hnh thc bau c: Bau c gian tiep bang th va trc tiep bang phieu bau trong ngay ai hoi (Phieu Bau C do Ban To Chc ai Hoi cung cap cho cac hoi vien). Phieu bau c phai c bo trong mot b th rieng va dan kn, ben ngoai e PHIEU BAU C, gi ve van phong Hoi t nhat mot (01) ngay trc khi AI HOI KHAI MAC. Cac th co phieu bau ch c khui ra trong ngay ai hoi.

7.6.  Trong ngay ai hoi, cac ai bieu se bo tham kn vao thung phieu va c kiem soat bi ban chu toa hay ban giam sat cuoc bau phieu trong ngay ai hoi.

7.7.  Lien danh nao co tong so phieu cao nhat (bau trc tiep trong ngay ai hoi va phieu bau gian tiep bang th) se ac c TAN BAN CHAP HANH.  

CHNG VIII

CAC MIEN HOI VA BAN CHAP HANH

 

8.1.  Do ieu kien a d, cac Mien Hoi se c thanh lap tren can ban n v hanh chanh cap tieu bang hoac cap quoc gia nh Phap, Canada, B, c, Nhat, v.v...

8.2.  Thanh phan Ban Chap Hanh Mien Hoi se do ai Hoi Mien Hoi bau ra va phai c Ban Chap Hanh Trung ng duyet y.

8.3.  Thanh phan Ban Chap Hanh Mien Hoi gom co:

            - Chu Tch

            - Pho Chu Tch

         - Tong Th Ky

            - Thu Quy

            - va mot so Uy Ban

8.4.  e thch nghi vi tnh hnh ac thu cua moi mien, thanh phan Ban Chap Hanh Mien Hoi co the co dan. Tuy nhien, Ton Ch va Muc ch cua Hoi phai c chap hanh nghiem chnh.

8.5.  Nhiem ky cua Ban Chap Hanh Mien Hoi la ba (03) nam.

8.6.  Cac Mien Hoi co quyen t tr ve tai chanh, nhng phai bao cao len Ban Chap Hanh Trung ng. Nien liem cua cac Mien Hoi phai c gi ve Trung ng mot na (1/2).  

CHNG IX

VI PHAM VA XIN RA KHOI HOI

 

9.1.  Moi Hoi Vien eu co quyen xin ra khoi Hoi. n co hieu lc khi c gi ti Ban Chap Hanh Trung ng.

9.2.  Nhng thanh vien khong con la Hoi Vien neu:

        9.2.1.  Khong ong nien liem.

        9.2.2.  Thong bao quyet nh rut ra khoi Hoi. Thong bao ay phai c gi en Ban Chap Hanh Trung ng (ieu khoan 9.1.).

        9.2.3.  Khong sinh hoat trong vong mot nam.

        9.2.4.  Co nhng hanh ong cu the i ngc lai chu trng va ng loi cua Hoi. ng s se chu nhng bien phap che tai.

        9.2.5.  Rieng cac Hoi Vien cua Ban Chap Hanh Trung ng vi pham cac ieu tren phai co tuc so cua hai phan ba (2/3) tong so Hoi Vien quyet nh.

        9.2.6.  Trong moi trng hp, cac Hoi Vien ng s co quyen bao cha.  

CHNG X

HUY HIEU VA CON DAU

 

10.1.  Huy hieu va con dau cua Hoi se c Ban Chap Hanh e trnh ai Hoi va se c x dung sau khi co quyet nh cua ai Hoi.  

CHNG XI

TU CHNH  

 

11.1.  Ban ieu Le nay co the c tu chnh cho phu hp vi tnh hnh nhng quyet nh tu chnh phai c hai phan ba (2/3) tong so Hoi Vien tham d ai Hoi quyet nh.  

Lam tai Hoa Ky ngay 24 thang 6 nam 1989  

Chu Thch: Cac Chng V (Tu Chnh I) va Chng VII (Tu Chnh II va III) a c ai Hoi ky III, ngay 24-7-93, tu chnh.

Please send your comments to: vinhliem9@aol.com

 

[Back]    [Home]