Make your own free website on Tripod.com

Thi Phẩm ะใ Xuất Bản

 

 

Tị Nạn Trường Ca, tập I, 1980

Bi Ca Người Vượt Biển, 1980

Tị Nạn Trường Ca, tập II, 1982

 

 

   Contact: Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@aol.com; vinhliem9@hotmail.com

 

                                                             [Back]  [Home]