Make your own free website on Tripod.com

Vĩnh Lim

 

Tc Phẩm Xuất Bản Tại Hải Ngoại

 

Tị Nạn Trường Ca, thơ, tập I, 1980

Bi Ca Người Vượt Biển, truyện thơ, 1980

Tị Nạn Trường Ca, thơ, tập II, 1982

G Tị Nạn, tập truyện, 1986

 

 

   Contact: Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@aol.com; vinhliem9@hotmail.com

                                                            [Back]     [Home]